Algemene voorwaarden Dichtwater

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“opdrachtgever”: degene die aan Dichtwater de opdracht verstrekt tot het contracteren van één of meer artiesten/sprekers voor een optreden dan wel het leveren van een of meerdere diensten of producten dan wel aan Dichtwater verzoekt ter zake een offerte c.q. prijsopgave uit te brengen;

“overeenkomst”: de overeenkomst waarbij Dichtwater zich jegens de opdrachtgever verbindt één of meer optredens te verzorgen van één of meer artiesten c.q. een of meerdere diensten of producten te leveren;

“artiest”: degene die zich individueel of in groepsverband heeft verbonden deel te nemen aan een optreden c.q. evenement of door Dichtwater is ingeschakeld een specifieke dienst te leveren of product te vervaardigen. In de meeste gevallen maar niet uitsluitend wordt onder artiest Dichtwater (Reinier van der Veer) zelf verstaan.

“diensten”: verwijst naar de verschillende diensten die Dichtwater aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot het verzorgen van optredens, het schrijven van teksten, leveren van voice-overs, geven van lezingen, presentaties en workshops en het boeken van artiesten voor evenementen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Dichtwater ten behoeve van de opdrachtgever verricht.

2.2 Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen bindend tussen partijen indien zij expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Het optreden

3.1 Opdrachtgever verklaart volledig op de hoogte te zijn van de aard van het door de Artiest te verzorgen optreden. De Artiest mag het geluidsvolume produceren dat hij nodig acht in het belang van het optreden. Als de geldende vergunningen artikelen bevatten over geluidsbegrenzing, dient Opdrachtgever dit tijdig, zo mogelijk bij de opdrachtverstrekking, schriftelijk aan Dichtwater te melden. Opdrachtgever zal zich inspannen zorg te dragen voor een ontheffing van bedoelde geluidsbegrenzing. De afspraken hierover worden vastgelegd in de Rider.

3.2 Indien de artiest over een technische en/of catering-rider beschikt, draagt Dichtwater ervoor zorg dat de rider voor het evenement aan de opdrachtgever ter hand wordt gesteld. Hetgeen daarin is vermeld is alsdan tevens bindend voor de opdrachtgever.

3.3 Dichtwater is gerechtigd een aantal door haar aan de opdrachtgever op te geven personen bij het optreden gratis aanwezig te laten zijn.

3.4 Partijen komen een “besloten” optreden van de artiest of een “besloten” evenement overeen. De opdrachtgever is louter gerechtigd een specifiek omschreven doelgroep uit te nodigen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan toegangsbewijzen daarvoor te verkopen of anderszins toegang tegen betaling te verlenen aan partijen/bezoekers buiten de doelgroep. Het is Opdrachtgever evenmin toegestaan enige vorm van publiciteit (naam en beeld) aan het optreden of evenement te geven, waaronder de koppeling aan een merk via spaaracties en dergelijke. Indien het geen besloten optreden evenement betreft dient de opdrachtgever dit schriftelijk aan Dichtwater te melden en dienen hier afspraken over gemaakt te worden.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle door Dichtwater gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, reis- en parkeerkosten, technische ondersteuning en technische apparatuur (licht, geluid, video etc.), Buma/Stemra en Sena kosten tenzij anders wordt vermeld.

4.2 Dichtwater heeft het recht prijsverhogingen die aan haar in rekening worden gebracht door te berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 5: Gebruik

5.1 Indien ter gelegenheid van de diensten van Dichtwater, al dan niet in het kader van de uitvoering door artiest van haar werkzaamheden ingevolge de overeenkomst, teksten, muziekwerken, audiovisuele werken of andere auteursrechtelijk beschermde werken gemaakt, dan wel muziekopnamen of audiovisuele opnamen worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt bijvoorbeeld door middel van het uitzenden van een livestream, is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om daartoe de toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen, c.q. met collectieve rechten-organisaties zoals Buma/Stemra en Sena te contracteren, c.q. de door hen verlangde vergoeding af te dragen.

5.2 Het auteursrecht van alle teksten van Dichtwater, zo ook teksten die ter gelegenheid van een specifieke gebeurtenis, evenement of performance door Dichtwater vervaardigd worden, blijft ten allen tijde bij Dichtwater. Het is opdrachtgever niet toegestaan (fragmenten van) teksten, audio-opnames en video-opnames van Dichtwater, in welke vorm dan ook, te verspreiden of publiceren zonder expliciete toestemming van Dichtwater zelf. Indien expliciete toestemming voor het verspreiden van specifiek materiaal van Dichtwater is verleend, is het opdrachtgever verplicht dit materiaal en eventuele begeleidende berichtgeving eerst door Dichtwater te laten screenen en goedkeuren.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Dichtwater tegen alle aanspraken van derden ter zake en zal aan Dichtwater vergoeden iedere schade, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houden met bedoelde aanspraken. Dit geldt tevens voor opnames gemaakt of verzorgd door de artiest of personeel in dienst of uit naam van de artiest.

Artikel 6: Betaling

6.1 De opdrachtgever dient de facturen van Dichtwater dan wel hetgeen zij uit hoofde van ontbinding zoals omschreven in artikel 6 aan Dichtwater verschuldigd is te voldoen binnen de in het contract vermelde termijn zonder dat een beroep op verrekening kan worden gedaan.

6.2 Indien het verschuldigde bedrag niet geheel of niet tijdig is overgemaakt op de bankrekening van Dichtwater, is Dichtwater gerechtigd het optreden te annuleren, zonder dat de opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het optreden overeengekomen bedrag uit te betalen

6.3 Bij gebreke van tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, waarna de opdrachtgever de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd is over het volledige factuurbedrag.

De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

6.4 Bovendien is de opdrachtgever aan Dichtwater verschuldigd alle proceskosten en daarmee verbonden kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, die Dichtwater ter zake van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever heeft moeten maken, tenzij Dichtwater als verliezende partij door de rechter volledig in de kosten wordt veroordeeld.

6.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.6 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, is iedere opdrachtgever afzonderlijk jegens Dichtwater hoofdelijk voor het geheel van de verschuldigde bedragen aansprakelijk.

6.7 De opdrachtgever is zonder toestemming van Dichtwater niet bevoegd rechtstreeks betalingen te verrichten aan de door Dichtwater ingeschakelde artiesten en personen. Indien er voor zover rechtstreekse betaling plaatsvindt, is de opdrachtgever niet rechtsgeldig jegens Dichtwater gekweten.

Artikel 7: Annulering /ontbinding

7.1 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren of te verplaatsen in welk geval Dichtwater de in rekening te brengen kosten zal laten afhangen van de termijn tussen annulering en het geplande optreden:

(a) in de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren of verplaatsen geldt),

(b) in de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 75% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren of verplaatsen geldt);

(c) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren of verplaatsen geldt).

Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de annulerende partij.

7.2 Dichtwater is te allen tijde gerechtigd in geval van overmacht (waaronder mede – maar niet uitsluitend – begrepen de gevallen omschreven in artikel 8) de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden.

7.3 Dichtwater is gerechtigd de overeenkomst tenminste 24 uur voor het evenement c.q. het optreden te ontbinden dan wel in overleg met de opdrachtgever het evenement c.q. het optreden te verplaatsen naar een andere datum ingeval de artiest op het tijdstip van het evenement een radio- of, televisieoptreden, opname of buitenlandse tournee heeft, zonder dat Dichtwater jegens de opdrachtgever gehouden zal zijn tot het betalen van schadevergoeding. De eventuele meerkosten van een vervangende artiest komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.4 Dichtwater is gerechtigd de artiest te verzoeken het optreden geen doorgang te laten vinden indien naar haar oordeel of het oordeel van de artiest door de opdrachtgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de artiest zijn genomen, zonder dat de opdrachtgever jegens Dichtwater aanspraak kan maken op schadevergoeding of korting op de overeengekomen prijs.

Artikel 8: Tekortkoming/overmacht

8.1 Iedere tekortkoming van de zijde van de opdrachtgever geeft Dichtwater het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

8.2 Indien de artiest door overmacht niet in staat is op te treden op de overeengekomen plaats en tijd, zal Dichtwater zo spoedig mogelijk daarvan aan de opdrachtgever mededeling doen.

8.3 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Dichtwater en de artiest behoort te komen. Zoals in ieder geval – maar niet uitsluitend – verstaan:

a. Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en vordering zoals gedefinieerd in de tekst van het Verbond van Verzekeraars bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr 136/1981;

b. Ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid van de artiest;

c. Vertraging bij of wanprestatie door (toe)leveranciers, vervoersmogelijkheden bedrijfsstoringen, overmatig ziekteverzuim en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht, alsmede indien de nakoming door Dichtwater en artiest wordt verhinderd door redenen van persoonlijke aard.

d. Het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door degenen van wie Dichtwater voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.